CEBO Sneakers Online Kopen bij Cebo-schoenen.be

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing


1.1 Cebo-schoenen.be is een eigendom van Drie Koningen Shoe BVBA. Wij zijn gevestigd te Driekoningenstraat 17-19 2600 Berchem, België met ondernemingsnummer BE 0412.714.412. Cebo-schoenen.be behoudt het recht voor om deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren. Het accepteren van een aanbieding dan wel het bestellen van producten houdt in dat de afnemer de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden aanvaardt.

Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk door Cebo-schoenen.be worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.2 Met het plaatsen van een bestelling wordt de koper geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee akkoord te zijn.

1.3 Op de bestellingsovereenkomst is het Belgisch recht van toepassing.


Artikel 2. Bevestiging van uw bestelling

Als u via de website een bestelling heeft geplaatst en een correct e-mailadres heeft opgegeven, ontvangt u een ontvangstbevestiging welke in ieder geval de volgende informatie vermeldt:

  • Een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten;
  • De totaalprijs van uw bestelling;
  • Uw naam en het adres waar het product naar toe wordt gestuurd
  • Betalingsinformatie


Artikel 3. Transport

Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Cebo-schoenen.be, tot en met het moment van aflevering op het door u aangeduide afleveringsadres.


Artikel 4. Leveringstermijn

4.1 Cebo-schoenen.be streeft ernaar de verzending te laten plaatsvinden binnen 1-3  werkdagen  na ontvangst van de bestelling. De verzendduur bedraagt doorgaans 1 tot 3 dagen, afhankelijk van het land van bestemming.

4.2 Hoewel Cebo-schoenen.be ernaar streeft bestellingen zo snel mogelijk bij u te laten bezorgen, is zij daarvoor afhankelijk van post- en pakketdiensten.  Cebo-schoenen.be kan niet aansprakelijk worden gehouden voor vertragingen die optreden bij de aflevering.

4.3 Cebo-schoenen.be behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan.


Artikel 5. Bedenktijd

5.1 Na ontvangst van uw bestelling heeft u de mogelijkheid om zonder opgave van reden binnen 14 dagen de koopovereenkomst met Cebo-schoenen.be te ontbinden. Wel dient het product(en) onaangebroken te zijn.
Om praktische redenen vragen wij u ons een melding hiervan over te maken via e-mail, teneinde uw retourzending te kunnen opvolgen.

5.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 5.1 wenst te ontbinden, dient u het onaangebroken product binnen 14 dagen na ontvangst terug te sturen. U dient wel zelf de kosten van het retourneren te dragen. Indien u niets houdt van uw order, zal er u een administratie- en verwerkingskost van 3 euro worden aangerekend. 


Artikel 6. Klachten/Garanties

6.1 U dient eventuele klachten kenbaar te maken bij de klantenservice van Cebo-schoenen.be (voor gegevens zie artikel 7 van deze voorwaarden). Cebo-schoenen.be zal binnen 1-2 werkdagen de klacht proberen op te lossen.


6.2 Wanneer Cebo-schoenen.be van mening is dat uw klacht terecht is, is de koper gerechtigd aan Cebo-schoenen.be te verzoeken het product door een soortgelijk product te vervangen dan wel de koopprijs terug vergoed te krijgen.

6.3 Naast onze interne klachtenprocedure van de webshop, kan u ook steeds terecht bij de Europese Commissie via het Europese ODR-platform:  http://ec.europa.eu/consumers/odr


Artikel 7. Klantenservice

Alle correspondentie dient plaats te vinden met: Cebo-schoenen.be, Driekoningenstraat 17-19, 2600 Berchem, België. Tel. +32 (0) 3 239 12 66 Fax: +32 (0) 3 239 02 61. E-mail: info@cebo-schoenen.be 


Artikel 8. Privacy

8.1 Cebo-schoenen.be zal uw persoons-, adres en bestelgegevens verwerken en opnemen in een bestand om de overeenkomst die zij met u is aangegaan na te kunnen komen.

8.2 Deze gegevens zullen onder geen beding zonder uw toestemming worden doorgegeven aan derden.

8.3 De informatie kan wel gebruikt worden voor aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen van Cebo-schoenen.be per e-mail of post toe te sturen, mits u daar toestemming voor hebt gegeven.

8.4 Indien u geen prijs stelt op persoonlijk gerichte aanbiedingen door Cebo-schoenen.be, kunt u dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Cebo-schoenen.be laten weten of kenbaar maken via onze rubriek “Mijn Account”


Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Cebo-schoenen.be tot dat de aankoopprijs volledig is voldaan.


Artikel 10. Overmacht/bijzondere omstandigheden

Cebo-schoenen.be is niet verplicht tot het nakomen van aangegane leveringsverplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld. Zulke omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.


Artikel 11. Voorbehoud

Cebo-schoenen.be kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het onbedoeld leveren van incomplete of onjuiste informatie.


Artikel 12. Prijzen

De vermelde prijzen zijn in EURO inclusief 21% BTW. 

 

Artikel 13. Betaling / Incassokosten

Artikel 13.1 U bent verplicht binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen de volledige betaling hiervoor te voldoen.

Artikel 13.2 Bij uitblijven van volledige betaling kunnen alle redelijke kosten voor incasso, waaronder ook executie-, gerechtelijke- en rentekosten in rekening worden gebracht en zullen bij u gevorderd worden.


Artikel 14. Copyright

Websitedesign, -tekst en -afbeeldingen, de selectie en schikking hiervan: copyright © 2013, Cebo-schoenen.be


Berchem, 27 Juli 2013